Leveringsvoorwaarden terug

Algemene Voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.     ALGEMEEN

1.1 Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan de tussen "MWork" en “de opdrachtgever" gesloten overeenkomst, waarbij als "MWork" de rechtspersoonlijkheid bezittende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MWork B.V., gevestigd te (2991 XT) Barendrecht aan de Pesetastraat 78 geldt en als "de opdrachtgever" iedere contractant met MWork.

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor MWork niet bindend, ook niet indien door de opdrachtgever hiernaar is verwezen en MWork deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.

1.3 Indien een opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden met MWork een overeenkomst heeft gesloten, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven opdrachten ongeacht de aard van de opdracht en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke opdracht door MWork.

1.4 Indien met twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk wordt gehandeld, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

1.5 Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden MWork alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.6 De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

1.7 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

1.8 De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.


AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

2.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in een aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld, bindt deze slechts, wanneer de aanvaarding binnen de gestelde termijn bij MWork in het bezit is gekomen.

2.2 Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welke reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt MWork zich het recht voor, om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.3 Indien MWork gebruik maakt van extern betrokken programmatuur waarbij zij verplicht wordt gesteld tot het aangaan van een onderhoudscontract, dan heeft zij het recht om de kosten hiervan aan de opdrachtgever door te belasten.

2.4 Voor leveranties beneden een totaalbedrag van € 100,- per order, worden order en verzendkosten in rekening gebracht. Bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.5 Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst to stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

2.6 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunne op een actie van toepassing zijn. Zowel de geldigheidsduur als ook specifieke, dan wel aanvullen voorwaarden, staat een vermelding bij de actie.

 

LEVERING VAN GOEDEREN

3.1    Indien er door MWork goederen dienen te worden afgeleverd wordt de plaats van de aflevering van goederen in onderling overleg vastgesteld.

3.2    Aan de leveringsplicht heeft MWork in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de opdrachtgever per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft MWork het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10 dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft MWork het recht om de order als geannuleerd te beschouwen overeenkomstig artikel 7.6

3.3    Indien is overeengekomen, dat er goederen door MWork in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de opdrachtgever. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

3.4    Indien is overeengekomen dat MWork apparatuur zal installeren of zal laten installeren, zal de opdrachtgever in alle gevallen, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten - behoudens door MWork te leveren artikelen - zoals bekabeling en telecommunicatie- faciliteiten, ter beschikking stellen.

3.5    Voor zover er in bepalingen van de onderhavige voorwaarden over levering van goederen wordt gesproken terwijl deze levering ook op de levering van diensten kan slaan, zijn de betreffende bepalingen tevens van toepassing op de door MWork te leveren diensten.

 

LEVERING VAN DIENSTEN

4.1    Work verbindt zich bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht te nemen.

4.2    MWork is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over de uitvoering van de opdracht.

4.3    Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen en terzake niets is overeengekomen, heeft MWork het recht de tijd waarbinnen de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.

4.4    Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de opdracht of een gedeelte daarvan door een niet aan MWork toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgebreid, zal MWork de diensten verrichten op een wijze die de overeengekomen diensten zoveel mogelijk benaderen, waarbij de opdrachtgever verplicht is de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.5    Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, draagt opdrachtgever ervoor zorg dat de voor de uitvoering van de door MWork te verrichten diensten alle benodigde middelen, zoals handleidingen, gebruiksaanwijzingen, bekabeling, data systemen, geldige licenties, wachtwoorden, toegangscodes  etc., aanwezig zijn.

4.6    Voor zover er in bepalingen van de onderhavige voorwaarden over levering van diensten wordt gesproken terwijl deze levering ook op de levering van goederen kan slaan, zijn de betreffende bepalingen tevens van toepassing op de door MWork te leveren goederen.

 

LEVERING VAN SOFTWARE
 
5.1    Ingeval van de levering van standaard software wordt de opdrachtgever slechts het niet-exclusieve gebruiksrecht op één verwerkingseenheid verleend. De opdrachtgever aanvaardt zonder voorbehoud de bepalingen gesteld in de gebruiks- of licentie- overeenkomst van de importeur c.q. fabrikant van deze software. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van MWork niet aan derden overdraagbaar noch mag de standaard software worden verkocht, verhuurd, vervreemd of in zekerheid worden overgedragen.

5.2    De opdrachtgever is verplicht om de door MWork geleverde software op adequate wijze te verzekeren.

  

ACCEPTATIE, RUILING & HERROEPINGSRECHT

6.1    Vanaf het moment van (af)levering van apparatuur en software is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

6.2    Ieder onderdeel afzonderlijk of samenstel van onderdelen zal door de opdrachtgever binnen één week na oplevering door MWork aan een acceptatietest worden onderworpen.

6.3    Uitgesloten van ontbinding of omruilen van een product zijn:

•    Alle media dragers waarvan de verzegeling is verbroken. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, 
      begrepen datacartridges en computerprogrammatuur. 
•    Software, zowel algemeen als specifiek.
•    Gepersonifieerde producten en producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van de opdrachtgever 
     zijn gemaakt/besteld.
•    Aangebroken verbruiksgoederen zoals inktcartridges. Wanneer het aangebroken verbruiksgoed deel uitmaakt van
     een product dan geldt de uitsluiting voor het gehele product. 

6.4    Het betreffende product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd.

6.5    De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende product. De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van de opdrachtgever.

6.6    De acceptatieprocedure evenals de werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van acceptatietests zullen in de overeenkomst tussen partijen worden bepaald. De acceptatietest zal maximaal de periode duren die partijen in de overeenkomst hebben vastgelegd. Na het verstrijken van de acceptatieperiode, heeft de opdrachtgever één week de gelegenheid om schriftelijke bezwaren bij MWork in te dienen. Indien er binnen één week geen bezwaren naar voren zijn gebracht worden de geleverde diensten en goederen geacht te zijn geaccepteerd. Bij het bestaan van bezwaren is MWork gehouden om de bezwaren te herstellen. Na herstel heeft de opdrachtgever wederom de periode tot testen en één week tot het indienen van bezwaren. Indien de daarna nog bestaande bezwaren niet door MWork kunnen worden opgelost, bestaat er tussen partijen een geschil.

 
WIJZIGING EN ONBINDING VAN DE OVEREENKOMST
 
7.1    In het geval dat de order achteraf door de opdrachtgever wordt gewijzigd, is MWork niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde termijnen.

7.2    De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat eventueel te leveren diensten of goederen worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlenging daardoor kan worden beïnvloed. MWork zal de opdrachtgever wat dat betreft zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3    MWork leeft in de mate van mogelijkheid de leveringstermijnen, de termijnen van dienstverlening en termijnen van installatie na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding.

7.4    Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de opdrachtgever, van MWork of van de toeleverancier aan MWork geven aan MWork het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

7.5    Indien de opdrachtgever een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 20% van het door de opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige uitvoering van de opdracht.

7.6    Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige betalingsverplichting en voorts indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en verder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de opdrachtgever mocht worden gelegd, is MWork door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft MWork het recht om verdere leveringen en/of werkzaamheden op te schorten hetzij zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan opdrachtgever te wijten ontbinding. Bij benodigde handelingen door derden als bedoeld in deze paragraaf is de opdrachtgever verplicht om zijn medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk aan MWork verschuldigde boete van 20% van het betreffende factuurbedrag.

7.7    Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen als gevolg van een verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever of van gelijkwaardige omstandigheden die MWork pas na het afsluiten van de overeenkomst bekend waren, heeft een onmiddellijke opvorderbaarheid van alle vorderingen tot gevolg, ook indien door MWork een uitstel van betaling zou zijn verleend.

7.8    Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling onder het stellen van en redelijke hersteltermijn, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

7.9    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is elke vordering welke MWork ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door MWork nog niet is uitgevoerd.

 

OVERMACHT

8.1    MWork wordt niet verantwoordelijk gesteld of wordt niet beschouwd niet voldaan te hebben aan haar verplichtingen ingeval van achterstand bij de uitvoering van alle of een deel van haar verplichtingen, als dit te wijten is aan een geval van overmacht of omstandigheden van buitenaf, die niet voortvloeien uit onachtzaamheid of schuld van één van beide partijen zoals, maar niet beperkt tot, stakingen, oorlog, ongevallen, diefstal en brand. Tot overmacht wordt uitdrukkelijk ook gerekend het optreden van kabelbreuk bij derden van wie MWork voor haar datacommunicatie afhankelijk is.

8.2    De partijen dienen elkaar in te lichten als één of ander feit van deze aard zich plotseling voordoet en dienen overleg met elkaar te plegen over de te nemen maatregelen om dit te bestrijden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat verschuiving van data in gemeenschappelijk overleg wordt vastgesteld.

8.3    Ieder van de partijen dient de moeite te doen om nadelige gevolgen van bovenbedoelde oorzaken te beperken. Na het wegvallen van de oorzaak herneemt de gehinderde partij onmiddellijk de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

8.4    In geval dat de overmacht als in dit artikel bedoeld langer dan 6 weken duurt, heeft MWork de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

 

BETALINGEN
 
9.1    De opdrachtgever betaalt de door MWork verzonden nota's binnen 14 dagen na verzending, tenzij nadrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen.

9.2    Uitsluitend betalingen aan MWork zelf werken bevrijdend. Betalingen aan gedetacheerde of het verstrekken van voorschotten aan gedetacheerde zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

9.3    Bij gebreke van betalingsvoorwaarden in enige door de opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging of overeenkomst met MWork dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na de datum waarop de door de opdrachtgever te ontvangen factuur is gesteld.

9.4    In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder verdere aanmaning in gebreke. MWork is dan gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf de vervaldag overeenkomstig de opdrachtbevestiging of overeenkomst dan wel na veertien dagen na factuurdatum.

9.5  Voorts dienen door de opdrachtgever bij niet tijdige betaling aan MWork vergoed te worden eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met een minimum van € 250,-. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop MWork voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

9.6  De opdrachtgever kan de betaling niet weigeren op grond van het feit dat MWork zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

9.7  Indien voor eventueel te verrichten dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal MWork de opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

9.8  Bedragen die MWork vóór een ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.9  Reclames betreffende de nota moeten binnen 14 (veertien) werkdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij MWork zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
10.1   Alle geleverde goederen blijven eigendom van MWork tot volledige voldoening van al wat MWork, uit welke hoofde dan ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft, ongeacht of zij al door de opdrachtgever zijn verwerkt.

10.2   Goederen, die als gevolg van een reparatie opdracht worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van MWork tot volledige voldoening van al wat MWork van de opdrachtgever te vorderen heeft.

10.3   De opdrachtgever is gerechtigd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering over de goederen te beschikken.

10.4   Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidstelling e.d. of het doorleveren van goederen is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de MWork. De opdrachtgever is verplicht MWork terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

10.5   Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van opdrachtgever zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van MWork te verzekeren en zijn aanspraken op verzekeraars te verpanden aan MWork.

10.6   Indien de opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldoet welke voortvloeien uit de onderhavige paragraaf, dan verbeurt hij een onmiddellijk door MWork opeisbare boete voor 20% van het terzake de levering verschuldigde factuurbedrag.


RECLAMES
 
11.1   Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen MWork binnen 7 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De opdrachtgever dient MWork in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de opdrachtgever van het hier boven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever dienaangaande.


GARANTIE

12.1   Voor de door MWork geleverde systemen, onderdelen daarvan en software gelden de garanties zoals die door de leveranciers van MWork zijn gegeven. De opdrachtgever wordt geacht een exemplaar van de desbetreffende voorwaarden te hebben ontvangen, tenzij hij binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk te kennen heeft gegeven geen exemplaar te hebben ontvangen.

12.2   Indien de opdrachtgever gedurende een garantietermijn, zonder schriftelijke toestemming van MWork, herstel of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de opdrachtgever de garantieverplichtingen van met betrekking tot het goed niet nakomt, vervalt bovenvermelde garantieverplichting.

12.3 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan heeft MWork het recht om een eventuele garantieverplichting op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

12.4 Behoudens het gestelde in artikel 56. is de garantietermijn niet opschortbaar en geldt de garantie uitsluitend voor de afnemer.

 

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 De opdrachtgever eerbiedigt het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van de door MWork geleverde programmatuur, apparatuur of andere materialen en het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere  rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. De opdrachtgever vrijwaart MWork uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden dienaangaande.


GEHEIMHOUDING
 
14.1 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en van het uitvoeren van een overeenkomst met MWork heeft gekregen.

14.2 De opdrachtgever staat er voor in, dat zijn personeel en alle andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van een overeenkomst met MWork betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in het vorige artikel zullen houden.

14.3 Op schending van de geheimhoudingsplicht staat een onmiddellijk opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro) en een direct opeisbare boete van € 500,– voor elke dag dat de overtreding blijft voortduren, onverminderd het recht van MWork om volledige schadevergoeding te vorderen.


AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

15.1   In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is MWork slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van MWork voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.2   De door MWork te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door MWork aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen.

15.3   Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van MWork in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van MWork.

15.4   In geval van een onrechtmatige daad van MWork, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor MWork rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is  MWork slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,-per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende  gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis met een maximum bedrag van € 2.500.000,– per jaar.

15.5  Aansprakelijkheid van MWork voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 65 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.

15.6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij MWork heeft gemeld.

15.7  MWork is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door MWork gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard:
-  voor schade of kosten voortvloeiende uit verkeerd gebruik van geleverde en/of onvoldoende en/of ondeugdelijk
   verpakte producten;
-  voor foutieve opslag van goederen door de opdrachtgever;
-  voor schade, welke direct of indirect gevolg is van door MWork geleverde diensten. 
-  programmatuur die niet is gebruikt voor het doel waarvoor zij door MWork is geleverd en/of in samenhang gebruikt
   wordt met niet door MWork voorgeschreven hard-/software;
-  voor het geval er wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht die niet door MWork zijn uitgevoerd en niet door
   MWork schriftelijk zijn goedgekeurd. 
-  voor het geval er adviezen worden door MWork zijn gegeven naar beste weten en kunnen. MWork geeft geen garantie
   dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt door MWork geen
   aansprakelijkheid aanvaard.

15.8 De opdrachtgever vrijwaart MWork voor alle schade die MWork mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door MWork geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

-  aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van
   onrechtmatig handelen van werknemers van MWork die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder
   diens toezicht of op diens aanwijzingen;
-  aanspraken van derden, werknemers van MWork daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
   overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in
   diens bedrijf; 
-  aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door MWork geleverde producten of
   diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met
   eigen producten, programmatuur of diensten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het
   gevolg is van gebruik, wijziging of door levering als hiervoor bedoeld.
 

DETACHERING VAN PERSONEEL
 
Ter beschikkingstelling.

16.1 Indien en voor zover MWork personeel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zijn op die ter beschikkingstelling de onderhavige voorwaarden van toepassing en in het bijzonder de hierna te noemen artikelen.

16.2 MWork kiest de te detacheren kracht uit aan de hand van de MWork bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en aan de hand van door de opdrachtgever aan MWork verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

16.3 MWork is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op aanvraag uitzendt.

16.4 Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan de opdrachtgever laat MWork zich bij de behartiging van de belangen van de gedetacheerde en de opdrachtgever bij het maken van onderscheid alleen leiden door redelijkerwijze te stellen functionele eisen.

16.5 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld, noch zullen deze door MWork worden gehonoreerd.

16.6 Voldoet een gedetacheerde niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de gedetacheerde aan MWork kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan MWork te betalen de door MWork aan de gedetacheerde verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing en exclusief de opslag van het bureau, berekend aan het opdrachtgevertarief.

16.7 Voor het overige is MWork niet aansprakelijk voor het detacheren van personeel, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van MWork bij de selectie.

16.8 Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever bij MWork worden ingediend binnen 7 dagen na de aanvang van de werkzaamheden door de betreffende gedetacheerde bij de opdrachtgever; klachten die na die tijd zijn binnengekomen, zijn niet ontvankelijk. De opdrachtgever draagt in ieder geval het volledige risico, indien hij ook na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende gedetacheerde doet voort werken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.


WERKTIJDEN.

17.1 Het is de gedetacheerde toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de detachering reeds was overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.

17.2 MWork kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.


DUUR VAN DE OPDRACHT.

18.1 Ten aanzien van de duur (en eventuele beëindiging) van de opdracht, gedurende welke MWork aan de opdrachtgever een gedetacheerde bezorgt en deze gedetacheerde voor de opdrachtgever werkzaam zal zijn, geldt dat zij voor een  bepaalde vastgestelde tijd wordt overeengekomen, hetgeen bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgesteld.

18.2 Behoudens schriftelijke goedkeuring van beide partijen, kan de opdracht niet door de opdrachtgever en/of MWork tussentijds worden beëindigd, behoudens het gestelde in artikel 18.4

18.3 Indien de opdrachtgever tussentijds laat weten dat hij geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van de gedetacheerde, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen aan MWork van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat MWork, indien de gedetacheerde gedurende die termijn normaal bij de opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

18.4 MWork zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor MWork geldt, of voor een beëindiging door de gedetacheerde van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch MWork zal wel een redelijke zorg aanwenden dat - zo mogelijk - ook met inachtneming van het vorenstaande - de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere gedetacheerde zal worden bezorgd, ten aanzien van welke dan een nieuwe opdracht ontstaat, op welke nieuwe opdracht afzonderlijk vorenstaande regels van toepassing zijn.


AANSPRAKELIJKHEID.

19.1 MWork draagt geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die de door MWork ter beschikking gestelde gedetacheerde en mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf.

19.2 MWork is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door MWork uitgezonden gedetacheerden hebben aangegaan, of  welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan tegenover de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, tegenover derden, in dienst van de opdrachtgever, of tegenover welke andere derde dan ook.

19.3 De opdrachtgever is tegenover MWork verplicht de lokalen, evenals de materialen waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, evenals omtrent het verrichten van arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de gedetacheerde tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.

19.4 Zijn de verplichtingen als genoemd in artikel 19.3 niet nagekomen, dan is de opdrachtgever tegenover MWork gehouden tot vergoeding van de schade aan de gedetacheerde die deze in de uitoefening van zijn taak zijn overkomen, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de gedetacheerde is te wijten.

19.5 Indien de gedetacheerde, ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, in de uitoefening van zijn taak zodanig letsel heeft gekregen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenote, de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt, geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of de door in belangrijke mate mede aan grove schuld van de gedetacheerde is te wijten.

19.6 De opdrachtgever zal MWork altijd vrijwaren tegen eventuele aanspraken die jegens MWork worden ingesteld op grond van de niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen en verleent MWork de bevoegdheid zijn aanspraken terzake aan de directe belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens MWork tegen de opdrachtgever geldend te maken.


PRIJS.

20.1 Indien betaling gebeurt op basis van een urenvergoeding  dan worden de nota's van MWork uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgevers verbinden, overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen uurtarief.

20.2 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in de zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

20.3 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de gedetacheerde hoger mocht worden als gevolg van enig maatregel van overheidswege of enig andere orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip dan die verhoging met het volledig bedrag daarvan en in evenredigheid daarmede worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

20.4 De opdrachtgever is gehouden om er op toe te zien of te doen toezien, dat op de sub a. van dit artikel genoemde tijdverantwoording formulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren duidelijk zijn ingevuld en dat de eventueel werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.

20.5 Bij het verschil tussen het bij MWork ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij MWork ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behouden tegenbewijs door de Opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

20.6 Jegens de opdrachtgever, die niet nakomt zijn gehoudenheid ingevolge van artikel 20.5 en derhalve niet meewerkt aan het scheppen ten aanzien van de gewerkte uren van de gedetacheerde van voor de drie betrokkenen partijen verbindend bewijs, zal MWork in geval van betwisting door de gedetacheerde van de opgave van de opdrachtgever het recht hebben:

20.7 De gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien uit de omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken gedetacheerde de volledige werkweek gedurende de gehele arbeidstijd per dag is gewerkt.

20.8 In alle overige gevallen door een aangestelde van MWork gehoord hebben - dat de gedetacheerde(en) en de betreffende aangestelde in het bedrijf van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen hebbend, die te spreken te krijgen - op basis van de door hem vergaarde gegevens de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.


OVERWERK EN VAKANTIE. 

21.1 Van overwerk is er sprake indien er werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of rooster vastgestelde uren. Overwerk, aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt.

21.2 De gedetacheerde zal met inachtneming van het in de wet bepaalde tijd en duur van de vakantie zelf bepalen, echter bij voorkeur niet tijdens de eerste twee maanden van een arbeidsverhouding, tenzij zulks in door hem onderling overleg met MWork en de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.


ARBEIDSOVEREENKOMST MET- EN TER BESCHIKKINGSTELLING DOOR DE OPDRACHTGEVER.

22.1 Het staat de opdrachtgever, gedurende de terbeschikkingstelling en gedurende zes maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling door MWork, niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van MWork om met een ter beschikking gestelde gedetacheerde rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan. Dit verbod geldt zowel voor werknemers van MWork die bij de opdrachtgever zijn gedetacheerd als voor werknemers van MWork die ten dienste van MWork werkzaamheden bij de opdrachtgever verrichten.

22.2 Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht zelf ter beschikking te stellen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van MWork.

22.3 Indien de opdrachtgever in strijd met het gestelde sub a. en sub b. een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken gedetacheerde aangaat en/of de gedetacheerde zelf middellijk of onmiddellijk ter beschikking stelt , zal hij aan MWork uit hoofde van schadevergoeding een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 1.000,- per dag dat de overtreding geheel of gedeeltelijk plaats vindt, onverminderd het recht van MWork om volledige schadevergoeding te verlangen.

22.4 Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk MWork te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan MWork dienen te worden opgegeven land en plaats, waar werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de gedetacheerde onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra MWork zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de gedetacheerde van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

 

SLOTBEPALINGEN

23.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens het recht van MWork om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen en behoudens de mogelijkheid voor partijen om binnen vier weken na de mededeling van één partij tot de aanwezigheid van een geschil om beslechting van het geschil voor te leggen aan een arbitrage instituut.

23.2 Behoudens daar waar een geschil uit de uitvoering van de onderhavige voorwaarden voortvloeit, bestaat er een geschil wanneer één der partijen dat schriftelijk aan de andere partij mededeelt.

23.3 Op een met MWork gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINKELWAGEN
geen items
Totaal:
€ 0,00
Code Aantal
Bestel via productcode
CONTACT
Beetsstraat 3
3261 PL Oud-Beijerland
Tel: 088 - 150 70 15
Fax: nvt
KvK 24414258
BTW nr. NL817928571B01
Snel bestellen, bel ons!
Catalogus aanvragen